Erfgenaam

U bent erfgenaam. Wat moet u met de erfenis doen? Als u erfgenaam bent van een erfenis kunt u de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Indien U de erfenis zuiver aanvaardt, aanvaardt u alle schulden en baten van de erfenis zonder enige voorbehoud. Als er meer schulden dan baten zijn, bent u met uw privévermogen hiervoor aansprakelijk.

Lees meer

Erfrecht

Na overlijden van een dierbare moet u zakelijke en financiële beslissingen nemen, terwijl het niet de makkelijkste periode van uw leven is. Het is in deze periode soms moeilijk om tot goede afspraken te komen en de afwikkeling van een erfenis kan leiden tot discussies en conflicten. In onze praktijk helpen wij om discussies en conflicten te voorkomen. Lukt het niet in overleg, dan procederen wij voor u om tot een oplossing te komen.

Lees meer

Onterfd

Het kan zijn dat u door uw ouder bent onterfd. Ongeacht de reden, heeft u recht op een legitieme portie. De hoogte van de legitieme portie is o.a. afhankelijk van schulden en baten ten tijde van overlijden van ouder, schenkingen die daarvoor gedaan zijn en wat er in het testament staat. Hebt u vragen over uw legitieme portie of de hoogte daarvan, neem dan contact met ons op.

Lees meer

Over erfrecht

ERFRECHT

Na het overlijden van een dierbare moet u veel zakelijke en financiële beslissingen nemen, terwijl het niet de makkelijkste periode van uw leven is. Het is juist in deze periode soms moeilijk om tot goede afspraken te komen en de afwikkeling van een nalatenschap kan dan leiden tot discussies en conflicten. In onze praktijk helpen wij om discussies en conflicten te voorkomen en geven hierin advies. Zo nodig procederen wij.

 

Op deze website geven wij enige uitleg over de verschillende onderwerpen waarmee u te maken kunt krijgen. Wij werken samen met een notaris en een fiscalist, zodat wij over alle facetten van het erfrecht kunnen adviseren. Als u vragen hebt, neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Boedelbeschrijving

Wat is een boedelbeschrijving?

In het kort gezegd is de boedelbeschrijving de beschrijving van alles wat zich in de nalatenschap bevindt, bezittingen en schulden.

 

Waarom is een boedelbeschrijving van belang?

Na overlijden moet de omvang en de waarde van de nalatenschap worden vastgesteld. Dat is niet altijd eenvoudig. Vooral wanneer de nalatenschap bestaat uit meer complexe vermogensbestanddelen in de vorm van onroerend goed, aandelen of ondernemingsvermogen kunt u te maken krijgen met discussies met de fiscus over de waardering daarvan.

Lees meer

Erfbelasting

Maakt het voor de fiscus uit waaruit de erfenis bestaat?

Na overlijden moet de omvang en de waarde van de nalatenschap worden vastgesteld. Dat is niet altijd eenvoudig. Vooral wanneer de nalatenschap bestaat uit meer complexe vermogensbestanddelen in de vorm van onroerend goed, aandelen of ondernemingsvermogen kunt u te maken krijgen met discussies met de fiscus over de waardering daarvan.

 

Als er een testament is, dan zijn de  fiscale gevolgen toch vooraf bekend?

Wanneer de erflater een testament heeft laten opmaken, moet u bedenken dat elk testament maatwerk is. Dat betekent ook dat de fiscale gevolgen van testamenten sterk kunnen uiteenlopen.

Lees meer

Curatele, bewind en mentorschap

Soms kunnen mensen niet goed meer voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken regelen. Bijvoorbeeld, omdat ze dementerend zijn, psychiatrisch patiënt zijn of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van zouden kunnen maken kan de kantonrechter een curator, een bewindvoerder of een mentor benoemen. Deze persoon neemt de financiële beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de zorg aan de betrokkene.

 

Of het kan zijn dat er iemand in het leven van uw ouders komt waarvan u twijfelt of deze wel de juiste financiële beslissingen neemt. In dat geval kunt u de kantonrechter verzoeken om curatele, bewind of mentorschap in te stellen. Als u hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Lees meer

Erfgenaam

WAT IS ZUIVER AANVAARDEN?

Indien U de erfenis zuiver aanvaardt, aanvaardt u alle schulden en baten van de erfenis zonder enige voorbehoud. Als er meer schulden dan baten zijn, bent u met uw privévermogen hiervoor aansprakelijk.

 

WAT IS BENEFICIAIRE AANVAARDING?

Weet u niet of er meer schulden dan baten zijn, dan is het verstandig om beneficiair te aanvaarden. Mocht het zo zijn dat er uiteindelijk meer schulden zouden zijn dan baten, dan bent u hiervoor bij beneficiaire aanvaarding niet met uw privévermogen aansprakelijk.

 

WAT IS VERWERPEN?

Als u verwerpt wenst u de erfenis. Dit kan zijn omdat de erfenis negatief is: er zijn meer schulden dan baten.

Lees meer

Executeur

WAT IS EEN EXECUTEUR?

Het testament kan u of een ander tot executeur hebben benoemd. Een executeur regelt diverse zaken na het overlijden en is vaak belast met het beheer van de erfenis. Niemand is verplicht om de rol van executeur op zich te nemen, maar doet iemand dat wel, dan hebt hij of zij volgens de wet een aantal taken.

 

Wat de executeur moet doen hangt verder af van wat er in het testament staat.
Hebt u vragen over de executeur of het executeurschap, neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Lees meer

Internationale aspecten.

Welk recht is van toepassing op de  erfopvolging als er geen rechtskeuze is gemaakt?

Dit is afhankelijk van de gewone verblijfplaats en de nationaliteit van de overledene. Als hij ten tijde van zijn overlijden zijn laatste gewone verblijfplaats had in het land waar hij de nationaliteit van had, dan is het recht van dit land van toepassing op de erfopvolging. Lopen de laatste gewone verblijfplaats en laatste nationaliteit uiteen, dan is de wet van het land van de laatste gewone verblijfplaats toepasselijk als hij op het ogenblik van zijn overlijden gedurende een periode van tenminste vijf jaren onmiddellijk daaraan voorafgaande in dat land zijn verblijfplaats had.

 

Deze regel lijdt echter uitzondering als de overledene kennelijk nauwere banden had met het land van zijn laatste nationaliteit, in welk geval de wet van dit land toepasselijk is. In de overige gevallen is de wet van de laatste nationaliteit van toepassing, tenzij de overledene ten tijde van het overlijden nauwer was verbonden met een ander land, in welke geval de wet van dit andere land van toepassing is op de erfopvolging.

Lees meer

LEGITIEME PORTIE/ LEGITIMARIS

U bent onterfd. Waar hebt u recht op?

 

Het kan zijn dat u door uw ouder bent onterfd. Wat de reden daarvan ook is, u hebt recht op een zogeheten legitieme portie. Deze legitieme portie is de helft van de waarde van het erfdeel dat u als kind zou hebben gekregen. Voor de omvang van de legitieme portie is van belang wat zich in de nalatenschap bevindt (de boedelbeschrijving) en of er schenkingen zijn gedaan aan bijvoorbeeld de andere kinderen. Bepaalde schenkingen, die de overledene tijdens zijn of haar leven heeft gedaan, moeten bij de boedelbeschrijving worden opgeteld om de legitieme portie te berekenen.

Lees meer

Testament

Wat geldt er als er wel een testament is?

 

Als er een testament is, dan geldt bij de afwikkeling van de erfenis wat er in dit testament is opgenomen. In het testament is bijvoorbeeld opgenomen wie de erfgenamen zijn, wie onterfd is, dat er geld en goederen zijn nagelaten via een legaat of dat er een executeur is benoemd.
Als er geen testament is geldt het wettelijke versterfrecht. Hebt u vragen over de uitleg van een testament, neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Lees meer

Verdeling

Wat dient er uiteindelijk met de erfenis te gebeuren?

 

Uiteindelijk zal er een verdeling van de erfenis komen. Als er geen testament is opgesteld, geldt het wettelijke versterferfrecht en gaat de verdeling automatisch. Als u vragen hebt over de verdeling van de erfenis of deze verdeling lukt niet, neem dan contact met ons op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Lees meer

Vereffening

Wat is vereffening?

 

Voordat de nalatenschap wordt verdeeld moet deze worden vereffend -klaar gemaakt worden om te verdelen-. Vaak draagt de executeur hier zorg voor. Als één van de erfgenamen beneficiair aanvaardt en de executeur kan niet verklaren dat de erfenis toereikend is om de schulden te voldoen of er is geen executeur, worden de erfgenamen samen vereffenaar. Bij onenigheid tussen de erfgenamen kunnen wij voor u door de rechter een vereffenaar laten benoemen.

Lees meer

Waar kunnen wij u mee helpen?